Sassy Green Kick Start. #365VeganSmoothies @lunchboxbunch