@siwon407 rất thích điều này =))  #Audi at ModBall Rally 2013