4) Yg posenya gampang mbak. Contohnya pose Lurus ke atas. :)  

RT @Aqilahdheap: Yg standar nya itu gimana min?