Vote for Gretchen http://unmondodichina17.blogspot.it/2013/02/gretchen-dynamite.html #illustrations #rapper #napoleondynamite #gretcheninsomniac #china17