Gloomy start of the day, but still nice. Photo taken in #Katikati, Bay of Plenty