#suez now when military shutting the gun and smiling breath #egypt #morsi