maseira coming to #suez rev with #morsi president #egypt