#کمپین جمع آوری هف هش ده تا امضاء برای ریشه کنی #ورزش #بانوان در #ایران. هم اکنون نیازمند یاری بنفشتان هستیم. مجکر