ไปเถิดทั้งคู่ ไปสู่ประตูสวรรค์ น้ำสังข์จะหลั่นลงพลัน #THESIMS3 #TAOHUN