TV chiếu Rokkkugo...Chợt nhớ Anh và Chullie TT^TT #HappyTheBestLeaderSJDay #Happy31stLeeteukDay #생일축하합니다박정