Guys. It's ok. I already got this ridiculous pair.