Ya he votado #AllamandPresidente y @NJofreDiputado #vamosaganar