Chen Guangcheng and Weijing enjoying the beautiful nature of Taiwan.