Smokey: can I haz my laser eyes back? Stripe: Not now, I'm locked on my target.