@SarahPalinUSA #ThirtyPiecesOfSilverForRubio now what did this buy me? #SAS