Vee!!! Oshi #LimitedEdition yeuhh.. XD *poke @veJKT48 #MinAJ