#StSeiyaIllustration  #GoldBirthday Happy birthday to Deathmask!