Happy 60th Birthday to Jimmy Choo loving Elaine! #birthdaycake #cake #jimmychoo