#damn she b killin em! #bebe dress! #swanking! #team thick!