@beastdw @Joker891219 @BeeeestDJ #Name Chữ Hàn Tui viết đầu tiên.là Tên chúng bây á