Someone:) cc: @NarutoINA #Naruto #Itachi #ItachiFact