@EmmaKatt1  Singing: Happy Birthday to you, happy birthday to you, Happy Birthday Emma, H Birthday to you!