"i hold the record for,The Most Transferred Officer, fb.me/2rlozlVDy @CapitalFM_kenya @KTNKenya @K24Tv