Happy #Lokiday ⊙ω⊙ Thor smell. I'm in #LokisArmy #FunOfThorIsVeryTasty