Thomas Jefferson on #PRISM

https://optin.stopwatching.us/
#StopWatchingUs @stopwatchingus