#askyounusalgohar #RAGS Images of #Gohar Shahi #appear on the #Moon #Sun #Holy Black Stone. http://www.goharshahi.us #mumbai #kolkata #dehli #rajkot #Chennai