@votedjune25 @EdMarkey GOTV RALLY today #masen  #lowellformarkey