@kyleturris Chase that cake with this man, it's bulk-season: