بادكنك هاي سبزي كه همزمان با بخش خبري ٦٠ دقيقه بي بي سي سبزها از توي خيابون فرستادن هوا