Wednesday's severe weather shifts to #NewMexico, #Texas, #Arkansas, and #Oklahoma. #nmwx #txwx #okwx #arwx