#TurnUPThursdays @ #BLOK HOST #NFL @RoddyWhiteTV #BDAY 4 @MasikaKalysha #Power106FM @J_Credible DJ @Mikey_Danger