Rob Adelberg in Osaka http://bit.ly/15uEzbU #xtreme