Bloomtopia's SoHo: Get a Pedi.  Enjoy tiramisu. Spot a celeb. Get a bespoke suit." What idiot wrote this?