║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║ 
║╔═══╗╔═╗╗║╔╗║╔╔═══╗║ 
║╚═══╗║║║╚═╣║║║╔═══╝║ 
╚════╝╚═╝══╝╚═╝╚════╝ 
#Soyuz✿#NASA✿#140art