featherstonhaugh lake  ny - 80mi round trip from @troybikerescue