[Photo]: @NayaRivera & @MychalRivera in Vegas yesterday