ERIC KRATZ! #phillies #turkeybacon #gif #awesome #philadelphia #christopherdock