YAY! My copy of #LoveLustFaithDreams FINALLY got here! @30SecondstoMars @jaredleto #MarsIsHere