@razorfallin @syriancommando @SyrianCleopatra @syrmukhabarat @FadiG_Syr #Siria #Qusair #Aleppo #Homs #Damascus