Praise the REAL Heroes! #PrayForOklahoma #Atheist #Atheism