مجاهدین چون آخوندها همه چیز را با عینک جنسی می بینند
برخی کارهایشان همچون انقلاب ایدئولوژیک را آخوندها نیز انجام نداده اند.
source: http://aghaejaze.wordpress.com/2009/08/04/mojahedin-3/#comment-2972