Spell Dorky D.O.R.K.Y Sunny,Tiffany,Hyoyeon & Yoona #Dabestpose #GG!