Sonya kenapa ya ? >.< #MinR #HappySweet17MissHungryJKT48