Nahloh dipelototin sama Sonya >.< #MinR #HappySweet17MissHungryJKT48