#stagetime w/ @didashdarkas #honorlealtazyrespeto #ramosdeangel #rojoynegro #acosoyderribo #asisi #amiplay #angellometralla