Scottish legislator hails #Land reform #SouthernAfricanDevelopmentCommunity #Zimbabwe http://bit.ly/124635V