10 mins til the GU14 national hockey final. @SurbitonHC v Teddington. #timetoshine #shcdomination #uptheTon