برگه #مرخصی #رئیس‌جمهور آقای دکتر #محمود #احمدی‌نژاد. این تصویر از طرف هیچ منبع موثقی تایید یا تکذیب نشده است.