اشتباه قابل پذیرش است اما پنهان کردن آن خیر. لطفاُ مرا ب آستین استکبار و افراد حسن رعیت نچسبانید. روزها را مینگارم