(The Dark World setting) Happy #Thorsday bye, so tired